1- خدمات مالی و سرمایه گذاری

 

2- خدمات بیمه

3- خدمات بازرگانی

 

4- خدمات ساخت و پیمانکاری